Noticies

22/07/2024
Aquest ajuntament ha estat beneficiari d'una subvenció atorgada de 27.696,12 € pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural, als ens locals de les zones rurals i zones de muntanya per a la millora d'infraestructures viàries d'accés al carrer Masca, als nuclis rurals habitats de...
15/07/2024
Per acord de la Junta de Govern de 17 d'octubre de 2023 es va aprovar la convocatòria de subvencions per a desenvolupar activitats al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès 2023. Es concedeix 9.244,36€ a l'Ajuntament d'Alfara de Carles, .
11/07/2024
Subvenció corresponent a l'empara de l'establert a l'Ordre ACC/151/2022, de 21 de juny es va aprovar les bases reguladores de Transcripció de les subvencions per al finançament d'actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència-...
24/04/2024
Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona dintre la convocatoria del PAM 2023, per acord de la Junta de Govern de data 14 de febrer de 2023, per l'actuació Pavimentació de l'accés al cementiri, per import de 19.000,00€
20/11/2023
Subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis atorgada per la Diputació de Tarragona per import de 3.422,15€ amb el nom de l’actuació Digitalització i ciberseguretat Alfara de Carles.
08/11/2023
Subvenció d'interès general destinat a l'àmbit social, cultural i esportiu atorgada pel Consell Comarcal del Baix Ebre a l'ajuntament d'Alfara de Carles, per realitzar l'actuació acte cultural de la nit de Sant Llorenç, per import de 500,00€
26/10/2023
Subvencions per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens mereològics i altres situacions excepcionals 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona i aprovada per la Junta de Govern de data 18 d'octubre de 2022 en conceptes i i imports següents: - Mur de contenció de tram...
26/10/2023
Subvencions per restablir béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022, atorgada per la Diputació de Tarragona i aporvada per la Junta de Govern en data 18 d'octubres de 2022, en conceptes i imports següents: - Mur de contenció del tram...
24/10/2023
Subvenció Gestió Forestal Sostenible exercici 2022, atorgada pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya amb fons finaçats pel FEADER, per import de 21.206,27€. Per portar a terme treballs d'obra civil en la lluita contra incendis forestals a Alfara de Carles, (Annex 5)...
20/10/2023
Subvenció per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania de caràcter singular 2023, atorgat pel Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona per la Junta de Govern de data 20 de juny de 2023 per import de 19.758,94 € per l'actuació Cultura i tradicions d'Alfara de Carles.

Pàgines